Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης , είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν όλα τα μέλη των σχολικών επιτροπών μεχρι τις 26/11/2015

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

 

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 3213/2003 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014) προσώπων ανατίθεται σε επιτροπή ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. (άρθρο 3Α του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014)

Υπόχρεα πρόσωπα είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ’, ια΄, λγ΄ και λη΄ του Ν. 3213/2003 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014) (δηλ. αιρετοί, μέλη επιτροπών, προϊστάμενοι, κ.α.) και οι δηλώσεις τους υποβάλλονται και ελέγχονται στην ανωτέρω Επιτροπή. (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014)

Κατόπιν τηλ. επικοινωνίας με την Αρχή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (τηλ. 2103692417) σας ενημερώνουμε επιπλέον για τα εξής:

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και αποστέλλονται στην ταχ. Διεύθ/νση Βας. Σοφίας 11, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα.

Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Εντύπου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα κατά την υποβολή τους θα πρέπει να συνοδεύονται από το Έντυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως ε’ της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014)

Για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 δείτε σχετικά την ΠΟΛ 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ 1257/25.06.2015 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος γρ. 414
10671 Αθήνα

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisPrint this pageEmail this to someone