Καταστατικό

logΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Οργάνωση – Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» με έδρα το Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού και συγκεκριμένα το επί της Λεωφ. Δημοκρατίας αριθμ, 6| κατάστημα του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού .

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. 1 Η συνένωση όλων των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου Αγ Αναργύρων – Καματερού για την προάσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, την κατάργηση της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και της παραπαιδείας, την ανάπτυξη και προαγωγή της παιδείας, με απώτερο στόχο τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 2. 2 Η συμβολή για τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική αναβάθμιση της Ελληνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και την εναρμόνιση των παρεχομένων γνώσεων και του τρόπου διδασκαλίας με τις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις.
 3. Η ανίχνευση και η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών στη σύγχρονη εποχή και ο συντονισμός και η κοινή δράση όλων των γονέων σε αγαστή συνεργασία με άλλες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες και με άλλους δημόσιους φορείς (Γραφεία παιδείας, Δήμο, Περιφέρεια, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας), Συνδέσμους και επιστημονικούς Συλλόγους και μεμονωμένους επιστήμονες, για τη δημιουργία σεμιναρίων επιμόρφωσης και ψυχολογίας εφήβων κλπ.
 4. Ο συντονισμός γονέων – μαθητών – εκπαιδευτικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων στην σύγχρονη εποχή (ναρκωτικά, αλκοολισμός, κάπνισμα, AIDS, κλπ.).
 5. Η συμβολή στο να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για καλύτερη αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών σε πρωινό ωράριο, με υλικοτεχνική υποδομή, εποπτικά μέσα, δημιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, γυμναστηρίων, κτηριακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων σίτισης και παραμονής των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία από τους αρμόδιους φορείς (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας κλπ).
 6. Η βοήθεια και συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο, τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προώθηση και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού και της μουσικής και γενικά της καλλιτεχνικής παιδείας
 7. Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής.
 8. Η συμβολή στην αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της Εκπαίδευσης από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η διεκδίκηση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την 24ωρη φύλαξη των σχολείων από εξωσχολικούς παράγοντες, την καθαριότητα, τη Γραμματειακή υποστήριξη, την επιστασία, τη φύλαξη των παιδιών και την ασφαλή προσέλευσή τους στο σχολείο (σχολικός τροχονόμος).
 9. Η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους και τη καλή, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματος τους.
 10. Η συμμετοχή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε όλα τα Όργανα και τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν την Παιδεία (Δήμος Αγ, Αναργύρων – Καματερού, Περιφέρεια)
 11. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στην οικογένεια και το σχολείο εκπαιδευτικής συνείδησης, που να στηρίζεται στις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης και στις Εθνικές λαϊκές παραδόσεις

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι:

 1. Η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής συνεργασίας με τους γονείς, κηδεμόνες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζικούς φορείς, επιστημονικά και εργατικά Σωματεία,
 2. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, μέσα και από τις σχολές γονέων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης
 3. Η ίδρυση πνευματικών – πολιτιστικών κέντρων, με συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τους αντιπροσώπους – μέλη της Ένωσης
 5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
 6. Η συμμετοχή της Ένωσης στις Δημοτικές Επιτροπές επεξεργασίας και αποφάσεων για τα προβλήματα της παιδείας και η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στα Όργανα Διοίκησης των Σχολείων
 7. Η στενή συνεργασία με τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων και με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, τους Σχολικούς Συμβούλους, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και κάθε άλλη αρχή ή οργάνωση που είναι δυνατό να βοηθά στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 8. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέλη της Ένωσης γίνονται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών (των Νηπιαγωγείων – Δημοτικών – Γυμνασίων – Γ.Ε.Λ. – Ε.Π.Α Λ. Ε. Π. Α. Σ. κλπ ) όλων των δημοσίων σχολείων του Δήμου Αγ, Αναργύρων – Καματερού

ΑΡΘΡΟ 5

Η εγγραφή στην Ένωση γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του υποψήφιου μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπου θα αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται το Καταστατικό και ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των υπόλοιπων Οργάνων της Διοίκησης Το Διοικητικό  Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει την εγγραφή στην πρώτη συνεδρίασή του

Μαζί με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται: α) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού β) κατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου m\ γ) αριθμός μελών του Συλλόγου

Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ για κάθε εκλεγμένο αντιπρόσωπο του Συλλόγου μέλους.

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Έτος νοείται το σχολικό έτος

ΑΡΘΡΟ 6

Αν το Δ.Σ. της Ένωσης απορρίψει αίτηση εγγραφής ως μέλους οιουδήποτε συλλόγου, το υποψήφιο μέλος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, έχει δικαίωμα να συμμετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο ανά τριάντα (30) μαθητές που φοιτούν στο σχολείο και των οποίων οι γονείς και κηδεμόνες πήραν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του και εκπροσώπων για την Ένωση. Δεκαδικά μέχρι το 0,5 δεν λαμβάνονται υπόψη Από το 0,5 (συμπεριλαμβανομένου) και πάνω λαμβάνεται υπόψη η αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, οπότε εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωποςΕιδικά στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, αν οι γονείς ή κηδεμόνες που συμμετείχαν κατά τα ανωτέρω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα (30) μαθητές, ο Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων με έναν (1) αντιπρόσωπο 

  Τα παραπάνω ευθυγραμμίζονται με το Ν. 2621/98 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Δ4/662/8-2-99, απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τα οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 του Ν. 1566/85 για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συγκρότηση οργανώσεων γονέων. Σε περίπτωση που οι διατάξεις αυτές τροποποιηθούν με νεότερο νόμο και οριστεί άλλη εκπροσώπηση θα ισχύει αυτοδίκαια η νεότερη απόφαση.Οι αντιπρόσωποι για όλα τα όργανα (Ένωση – Δ.Σ.- Ε.Ε.) πρέπει να έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του κάθε Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες σε κάθε Σύλλογο πρέπει να γίνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου των ζυγών ετών και πριν από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σε περίπτωση εκτάκτων αρχαιρεσιών μέσα στη διετία, για διάφορους λόγους, η θητεία των νέων οργάνων διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου ζυγού έτους Όλοι οι αντιπρόσωποι έχουν από μία (1) ψήφο και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα αυτοπροσώπως

  Σε περίπτωσης παραίτησης αντιπροσώπου, γίνεται αντικατάσταση από το αναπληρωματικό μέλος, εφόσον υπάρχει έγγραφη παραίτηση πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

 2. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στη Διοίκηση για τις ενέργειές της.
 3. Κάθε Σύλλογος, μέλος της Ένωσης, υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδρομή του και τις λοιπές οικονομικές του υποχρεώσεις, να ενημερώνει την Ένωση για κάθε μεταβολή των Οργάνων του, να υποβάλλει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους αντιπροσώπους του, να τηρεί το Καταστατικό της Ένωσης, να τροποποιεί – εναρμονίζει το καταστατικό του με αυτό της Ένωσης, να τηρεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των άλλων νόμιμα εκλεγμένων οργάνων της Διοίκησης και να πειθαρχεί και να εκτελεί πρόθυμα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης παλεύοντας για την εκπλήρωση των σκοπών της.
 4. Κάθε Σύλλογος, για να λάβει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μέλος της Ένωσης τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν, καταθέτοντας και όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης, ήτοι: α) πρακτικό Γ.Σ., β) πρακτικό αρχαιρεσιών υπογραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, γ) κατάσταση ψηφισάντων μελών με υπογραφές, δ) βεβαίωση του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας περί του αριθμού των μαθητών της Σχολικής μονάδας και της εκπροσώπησης στις αρχαιρεσίες των γονέων τουλάχιστον του 1/3 των μαθητών, ονόματα και αριθμό αντιπροσώπων (δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν και οι δύο (2) γονείς του μαθητή)
 5. Το μέλος – Σύλλογος ή ο αντιπρόσωπος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς της διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 8

 1. Παύουν να είναι μέλη της Ένωσης όσοι το ζητήσουν με απόφαση της Γ. Σ των μελών τους,
 2. Επίσης όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από δύο (2) χρόνια και μετά από ένα (1) μήνα από τη γραπτή ειδοποίησή τους από το Δ,Σ της Ένωσης.
 3. Το αποχωρούν μέλος της Ένωσης δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης,

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της Ένωσης είναι :

 1. οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών
 2. οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 3. οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία, πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν δεσμεύουν την Ένωση με οιονδήποτε τρόπο,

ΑΡΘΡΟ 10 – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι:

 1. 1) Η Γενική Συνέλευση.
 2. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ‘Ένωσης. Συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο. Έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας και τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη πριν από οκτώ (8) ημέρες με γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (η πρόσκληση δύναται να δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο) ώστε να λάβουν γνώση οι Σύλλογοι-Μέλη.

Το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. είναι τριμελές και εκλέγεται με ανάταση του χεριού αμέσως μετά την διαπίστωση της απαρτίας των αντιπροσώπων της Γ. Σ Το προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος και ο καθένας εκλέγεται χωριστά.

Ειδικά στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει το προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή συμμετέχει το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των εκλεγμένων αντιπροσώπων στην Ένωση.

Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ. Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δημοσίευση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη είναι όσα έχουν πληρώσει την εγγραφή τους και όλες τις συνδρομές τους από την ημερομηνία της εγγραφής μέχρι την ημέρα της Γ. Σ.

Οι αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των μελών με ανάταση του χεριού.

Επίσης με φανερή ψηφοφορία με ανάταση του χεριού γίνεται η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, η έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του εκπροσώπου της Ένωσης στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου, των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία γίνεται με μυστική ψηφοφορία

Επίσης μυστική ψηφοφορία γίνεται σε περίπτωση μομφής κατά μέλους των οργάνων διοίκησης του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση:

 1. Εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση της επιτροπής νομιμοποίησης των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση.
 2. Εκλέγει τριμελές προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ. Σ.
 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ Σ.
 4. Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού και απαλλάσσει το Δ Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Η εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις υποψηφιότητες των μελών για τα όργανα και συντάσσει τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες.
 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες της Ένωσης γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια, σε μονή χρονολογία, μέσα στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο και σε κάθε περίπτωση πριν από τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας καθορίζεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση προς την ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Γονέων και ο εκπρόσωπος της Ένωσης στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού καθώς και κάθε άλλου εκπροσώπου στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 12, μετά την εκλογή της και την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας για όλα τα όργανα (Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας και τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου) μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και τη διαπίστωση της ταυτότητας των ψηφοφόρων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.
 3. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή οι σταυροί προτίμησης είναι τόσοι όσες και οι θέσεις στο αντίστοιχο όργανο. 

  Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων

Τονίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Γονέων θα καθορίζεται την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. και θα είναι το πηλίκο του αριθμού των μαθητών που εκπροσωπούν τα σχολεία-μέλη της Ένωσης την ημέρα των εκλογών διά του αριθμού τριακόσια (300). Υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο του εκατόν πενήντα (150) προσθέτει μία ακόμη έδρα αντιπροσώπου. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να καθοριστεί και ο αντίστοιχος αριθμός σταυροδοσίας για την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία.

 • Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε., των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Γονέων και του εκπροσώπου στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται 

  Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε.

 

Μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο παίρνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έβαλε υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος εφόσον είναι υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που έχει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν παίρνει τόσες έδρες ή αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

 • Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτεται, κατανέμονται στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 

  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτονται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμη και αν δεν έλαβαν το εκλογικό μέτρο Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 • Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι.
 • Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου
 • Μετά την κήρυξη του τέλους της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή και την καταγραφή στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του εκλογικού αποτελέσματος, το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος καλείται να το παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του την οποία και συγκαλεί εντός οκτώ (8) ημερών. Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να φυλάξει το εκλογικό υλικό μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γ ενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια.

Διετής επίσης είναι η θητεία των λοιπών οργάνων της Ένωσης καθώς και όλων των αντιπροσώπων και λήγει πάντοτε σε μονό χρόνο, για τα όργανα της Ένωσης στο τέλος Φεβρουάριου και για τους εκπροσώπους στην Ομοσπονδία Γονέων τον Απρίλιο, πλην των περιπτώσεων της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας σε περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον σε δημόσιο σχολείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντα συνδυασμού. Αν ο πλειοψηφών σύμβουλος δεν συγκαλέσει εντός της νόμιμης προθεσμίας το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού

Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών του. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με την ακόλουθη σειρά Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη αυτή επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών και σε τρίτη επανάληψη εντός τριών (3) ημερών από την δεύτερη. Στην τρίτη συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών

Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει στο Δήμαρχο πλήρη πρακτικά αρχαιρεσιών, σύνθεση νέου Δ.Σ. και ονόματα αντιπροσώπων τακτικού και αναπληρωματικού για την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου. Όλα τα παραπάνω καθώς και τα ονόματα των εκλεγμένων αντιπροσώπων πρέπει επίσης να σταλούν στο αντίστοιχο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων).

ΑΡΘΡΟ 15

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν πέντε (5) μέλη με γραπτή αίτησή τους που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αυτός αρνείται ή αμελεί τότε το δικαίωμα σύγκλισης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται έξι (6) από τα έντεκα (11) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

  Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, αφού προηγουμένως το υπό έκπτωση μέλος κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του Κατά τον υπολογισμό των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη το δεκαδικό μέρος του πηλίκου 

  Αν το υπό έκπτωση μέλος δεν εμφανιστεί θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού. Ομοίως αντικαθίσταται μέλος του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, αυτοδίκαιης λύσης της θητείας του κλπ έτσι ώστε πάντα το Δ.Σ να είναι 11μελές

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη στο συνδυασμό η αναπλήρωση γίνεται από τον συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο με βάση τις αρχαιρεσίες και ειδικά πάνω από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 13. Σε περίπτωση που μένει ακόμα έδρα αδιάθετη αυτή κατανέμεται με βάση το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο ακόμα και αν δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό του 1/3 του εκλογικού μέτρου

Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται να γίνουν τακτικά μέλη του Δ.Σ. και εφόσον ο αριθμός των μελών είναι κάτω από εννέα (9), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για τη συμπλήρωση των κενών εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 1. Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει την Ένωση
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γ Σ
 4. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ, Σ.
 5. Δημιουργεί επιτροπές από μέλη για την προώθηση των θεμάτων στις οποίες προεδρεύουν μέλη του Δ, Σ,
 6. Μισθώνει γραφεία και προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τα προς συζήτηση θέματα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, την οποία και ανακοινώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός και αν έχει ορίσει άλλο μέλος ως εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία.
 2. Φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με πολιτιστικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, υπηρεσιακούς κλπ παράγοντες (είτε μόνος του είτε και με άλλο μέλος του Δ.Σ.) και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
 3. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής και σε όλες τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτους.
 4. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό, πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., με την οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 5. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ένωσης και με τον Ταμία τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες του τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός του αναθέτει με πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ. Σ

ΑΡΘΡΟ 19 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 1. Διευθύνει τα γραφεία της Ένωσης καταρτίζοντας μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ συνυπογράφοντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία
 2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ , τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης
 3. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο

ΑΡΘΡΟ 20 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Βοηθά ή αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών της Ένωσης, εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών καθώς και κάθε άλλη εισφορά, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ κάθε τρεις μήνες την έγκριση των δαπανών που έγιναν, αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Ένωσης ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό της Ένωσης και καταβάλλει τις συνδρομές για τις τριτοβάθμιες οργανώσεις.

Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε ποσό και με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Μετά τη λήξη της θητείας του και την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια του και το υπόλοιπο των καταθέσεων σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται μαζί με το Δ. Σ. και η θητεία της είναι διετής.

Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.

Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ Σ.

Συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πριν από την Γ.Σ.

Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γ. Σ Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και η Γ Σ, αποφασίζει.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αγ Αναργύρων-Καματερού εγγράφεται στη δύναμη του αντίστοιχου τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου (Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων).

ΑΡΘΡΟ 24

Η Ένωση έχει δική της κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της και το έτος ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 25

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών (σχολικών μονάδων) και του 1/2 των αντιπροσώπων στην Ένωση. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών (σχολικών μονάδων) και των 3/4 των αντιπροσώπων στην Ένωση Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της Ένωσης μοιράζεται με απόφαση της Γ Σ.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 26 συνολικά άρθρα προήλθε μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την ειδική τροποποιητική Γενική Συνέλευση των μελών της 7-3-2012, κωδικοποιήθηκε δε όπως είναι παραπάνω και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αγ. Ανάργυροι, 7 Μαρτίου 2012

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisPrint this pageEmail this to someone